V súlade s poskytovaním našich produktov a služieb pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len “Nariadenie”) by sme vás radi informovali o tom,

  • aké osobné údaje zhromažďujeme,
  • na aké účely osobné údaje využívame,
  • či a komu ich poskytujeme,
  • aké práva máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov,
  • akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť.

1. Naše kontaktné údaje v záležitostiach ochrany osobných údajov

1.1. Naša spoločnosť (Kompava  spol s.r.o. IČO: 36293296) vystupuje ako tzv. prevádzkovateľ osobných údajov. Preto sme povinní oznámiť vám celý rad informácií o tom, ako s vašimi údajmi nakladáme. Ak však budete mať i napriek tomu otázky alebo budete chcieť uplatniť svoje práva vo veciach spracúvania osobných údajov (pozri  čl. 7), obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov:

elektronický kontakt:
info@kompava.sk

písomný kontakt:
Kompava  spol s.r.o.
DPO
Piešťanská 1202/44, 915 01  Nové Mesto nad Váhom

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1. Osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke kompava.sk (kompavacz.cz)

2.1.1 V prípade, že ste sa vykonali nákup cez elektronický obchod, alebo ste sa zaregistrovali na stránke kompava.sk / kompavacz.cz,  na základe ktorej používate naše produkty, spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré ste nám oznámili pri uzatváraní objednávky / registrácie:

a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, prípadne firmu, IČO, DIČ, IČ DPH, nami vytvorené Zákaznícke číslo, ktoré vám pridelíme pri registrácií),
b) adresné údaje (najmä adresa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania, kraj, krajina vaša e-mailová adresa, telefón),
c) popisné údaje (najmä akademický titul pri mene),

2.2. Koncoví užívatelia našich produktov

2.2.1 V prípade, že ste koncovými užívateľmi niektorého z našich produktov, spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré ste nám oznámili:

a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, prípadne firmu, IČO, DIČ, IČ DPH),
b) adresné údaje (najmä adresa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania, kraj, krajina vaša e-mailová adresa, telefón),
c) popisné (najmä pracovné zaradenie, akademický titul)

2.3. Zdroj osobných údajov

2.3.1 Osobné údaje získavame priamo od vás, ak ste osobou, ktorá sa registrovala v našom e-shope.

2.3.2 Zdrojom osobných údajov koncových užívateľov môžu byť najmä:

a) samotný užívatelia

b) naši obchodní partneri, ktorí vám alebo vášmu zamestnávateľovi sprostredkovali obchodnú spoluprácu s nami a prípadne pomohli s registráciou pre kúpu produktu.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov, spôsob a účel spracúvania

Vaše osobné údaje sme oprávnení i bez vášho súhlasu spracúvať:

  • v rozsahu nevyhnutnom na splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis, napr. zákon,
  • v rozsahu nevyhnutnom na komunikáciu s našimi užívateľmi,
  • v rozsahu nevyhnutnom na ochranu našich oprávnených záujmov – priamy marketing,

Ďalej uvádzame podrobnejšie informácie o jednotlivých právnych základoch pre spracúvanie osobných údajov:

3.1. Spracúvanie pre splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis

3.1.1 Vystavujeme účtovné a daňové doklady, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve, zákonom o dani z príjmov a zákonom o dani z pridanej hodnoty.).

3.1.2 Spracúvanie osobných údajov popísaných vyššie vykonávame za účelom splnenia našich zákonných povinností, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

3.2. Naše oprávnené záujmy pre účely komunikácie s našimi užívateľmi ( klientami)

3.3.1 Ak ste koncovým užívateľom,  spracúvame vaše osobné údaje za účelom komunikácie  spravidla ohľadom dodania tovaru, plnenia našich zmluvných povinností a v záležitostiach zákazníckej podpory, najmä pri riešení prípadných reklamácií alebo požiadaviek. Takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pretože inak by sme neboli schopní plniť svoje zmluvné povinnosti voči klientom.

3.3. Naše oprávnené záujmy na vykonávanie priameho marketingu

3.3.1 Na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v súvislosti s registráciou pre kúpu produktu, môžeme posielať obchodné informácie, avšak iba s ponukou našich súvisiacich produktov a služieb. Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou tlačidla v zaslanom e-maile alebo prostredníctvom administračného rozhrania vášho užívateľského účtu, a to bezodplatne a bez akýchkoľvek sankcií. Toto považujeme za nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov. Možnosť odmietnuť zasielanie obchodných informácií máte tiež už pri prvej registrácii.

3.4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

3.4.1 Na základe vami udeleného súhlasu sme oprávnení spracúvať osobné údaje v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli prostredníctvom tlačeného formulára alebo formulára umiestneného na webových stránkach spoločnosti KOMPAVA.

3.4.2 Účelom spracúvania je možnosť informovať vás o novinkách zo sveta KOMPAVA Office a našich nových akciách alebo službách elektronickou cestou alebo telefonicky.

3.5. Cookies a údaje o návšteve webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Kompava  spol s.r.o.

3.5.1 Webové stránky KOMPAVA a online služby s nimi spojené môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. cookies.

3.5.2 Cookie je malý súbor skladajúci sa zvyčajne z písmen a číslic, ktorý Prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka webu pri opätovnej návštevek, a to akonáhle dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa webu a internetovým prehliadačom.

3.5.3 Cookies používame za účelom úspory vášho času. Súbor cookie si uloží vaše preferencie pri prechádzaní webu alebo v prípade, že si prispôsobíte webovú stránku svojim individuálnym potrebám. Pri nasledujúcich návštevách ich webu pripomenie a ponúkne vám tak prostredie, na ktoré ste boli podľa svojich posledných návštev zvyknutí; môžu sa načítať i skôr zadané informácie, napr. automaticky predvyplniť prihlasovacie údaje. To všetko vám podstatne zjednoduší proces zobrazovania relevantného obsahu, uľahčí navigáciu na webe atď. Ak odstránite všetky súbory cookies, mustíe predvoľby pre náš web nastaviť znova. Ak prejdete na iné zariadenia alebo prehliadač, rovnako nám budete musieť svoje predvoľby oznámiť znova.

3.5.4 Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik a Facebook. Tieto súbory cookies slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, akým spôsobom návštevníci naše stránky využívajú.

3.5.5 Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami: (i) dátum a čas vášho vstupu na naše stránky; (ii) koľko a aké stránky ste navštívili a koľko ste na nich strávili času; (iii) názov vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky; (iv) internetový prehliadač, ktorý používate, a operačný systém vášho počítača; (v) internetová stránka, z ktorej ste boli odkázaní na web.

3.5.6 KOMPAVA na webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú nepostrádateľné pre funkčnosť webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak učiníte, nebudete pravdepodobne môcť úplne využívať interaktívne funkcie webov KOMPAVA.

 

4. Doba uloženia osobných údajov

4.1. Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

4.2. Osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držania osobných údajov, a osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.

4.3. Doba uloženia osobných údajov, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, je uvedená priamo v texte žiadosti o vyjadrenie súhlasu, s ktorou vás vždy dopredu oboznámime.

5. Komu poskytujeme vaše osobné údaje

5.1. Ak nevyplýva z nižšie uvedeného inak, nikomu vaše osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme, nevyužívame ani služby externých sprostredkovateľov osobných údajov, ktoré uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na našich serveroch.

5.2. Vami zadané osobné údaje prostredníctvom registračných formulárov umiestnených na našich webových stránkach sú ukladané v hostingovom centre spoločnosti Vibration s.r.o., s ktorou máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín
6.1.
 Osobné údaje spracovávame iba v Českej republike, prípadne v členských štátoch EÚ. Do tretích krajín mimo EÚ osobné údaje neposkytujeme.

7. Vaše práva v súvislosti s tým, že spracovávame vaše osobné údaje
7.1.
 Vaše osobné údaje spracovávame korektným a transparentným spôsobom, v súlade s právnymi predpismi. Ďalej uvádzame vaše práva, ktorá vám vznikla v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.
7.2. Právo na prístup k osobným údajom
7.2.1 Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa vás ako tzv. Subjektu údajov. Ďalej máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú, alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo vyžiadať si kópiu týchto osobných údajov.
7.2.2 Prípadné kópie osobných údajov vám môžu byť poskytnuté elektronicky vo forme, ktorá sa bežne používa. Za účelom overenia totožnosti osoby žiadajú o prístup k osobným údajom musíme trvať na opatreniach uvedených v čl. 8.1.2 a 8.1.3 tohto dokumentu.
7.3. Právo na opravu osobných údajov
7.3.1 Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
7.4. Právo na výmaz ( “právo byť zabudnutý”)
7.4.1 Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, avšak len ak je daný ktorýkoľvek z ďalej uvedených dôvodov:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané (pozri jednotlivé účely spracovanie uvedené v kapitole 3);
• odvolal / odvolala ste vami udelený súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a súčasne neexistuje žiadny ďalší právny dôvod spracovanie (napr. Naša povinnosť spracovávať tieto osobné údaje spôsobom uloženým nám právnym predpisom),
• vzniesol / vzniesla ste námietky proti spracovaniu podľa čl. 7.6 a vyšlo najavo, že na našej strane neexistujú žiadne dostatočné oprávnené záujmy, pre ktoré by sme mali právo tieto osobné údaje spracovávať,
• osobné údaje nezákonne spracované
• osobné údaje sa musia vymazať pre dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na nás vzťahuje,
• osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenie.
7.4.2 My sme následne povinní osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, skutočne vymazať, existujú však výnimky stanovené právnymi predpismi. Ak sa takáto výnimka vzťahuje aj na vašu žiadosť o výmaz osobných údajov, oznámime vám to spôsobom uvedeným v čl. 8.3.
7.5. Právo na obmedzenie spracovanie
7.5.1 Máte právo na obmedzenie spracovanie, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
• ak popierate presnosť osobných údajov (avšak v takom prípade odporúčame skôr využiť právo na ich opravu podľa čl. 7.3),
• je spracovanie osobných údajov protiprávny, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj,
• ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracovávať aj potom, čo nie sú potrebné na účel, na ktorý ste nám ich poskytli (napr. V súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete),
• vzniesli ste námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašimi oprávnenými záujmami.
7.6. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú
7.6.1 Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to vtedy, ak spracovávame osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie, teda z dôvodu našich oprávnených záujmov. Takto oprávňuje spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s komunikáciou (čl. 3.3), priamym marketingom (pozri článok. 3.4) a overením platnosti licencie (pozri čl. 3.5).

7.6.2 Námietka proti spracovaniu na účely priameho marketingu v praxi znamená, že môžete namietať proti zasielanie obchodných oznámeniach a my vám ich naďalej zasielať nebudeme. Tohto však môžete dosiahnuť aj jednoduchšie cestou, keď sa prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo prostredníctvom tlačidla v doručenom obchodnom oznámení jednoducho odhlásite z odberu obchodných oznámení.
7.7. Právo na prenosnosť osobných údajov
7.7.1 Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a prípadne právo odovzdať tieto údaje inému subjektu, bez toho aby sme vám v tom bránili.

7.7.2 Máte tiež právo požiadať nás o odovzdanie svojich osobných údajov inému subjektu, ktorý vystupuje v úlohe tzv. Správcu osobných údajov, ak to však bude technicky možné.
7.8. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
7.8.1 Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré taký súhlas vyžadujú, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.
7.9. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
7.9.1 Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov. Sťažnosť môžete podať na dozorného úradu, ktorým je:

Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) Hraničná 12, 8 21 03 Bratislava